Today August'50 Rajbundit.indd

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ ภาคีสมาชิก ประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ บรรยายเรื่อง “มนุษยนิยมแนวปรัชญาจีน” มนุษยนิยมแนว ปรัชญาจีนมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ อาทิ ธรรมชาตินิยม อเทวนิยม สัมพันธนิยม ประโยชน์สุขนิยมหรืออรรถประโยชน์นิยม และมนุษยธรรมนิยม แนวคิดเรื่องมนุษย์กับชีวิตและโลกมี คุณลักษณะ เป็นธรรมชาตินิยม อเทวนิยม สัมพันธนิยม และ ประโยชน์สุขนิยม ส่วนแนวคิดเรื่องมนุษย์กับสังคมและการเมือง ที่ปรัชญาจีนทุกสาย เฉพาะอย่างยิ่งสายขงจื้อ ให้การอรรถาธิบาย เน้นเนื้อหาสาระเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะเป็นสัมพันธนิยม นิติธรรมเนียมนิยม ประโยชน์สุขนิยมและมนุษยธรรมนิยม เห็นว่า มนุษย์มิใช่สัตว์สังคม แต่เป็นผู้สร้างสังคมและถูกสังคมเสริมสร้าง ด้วยความรู้สึกนึกคิดจิตใจของมนุษย์เอง ปรัชญาการเมืองการ ปกครองของจีนให้หลักสำคัญและจำเป็นสำหรับคุณสมบัติผู้ ปกครองที่ดี และภาระหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลที่ดี ในระบอบ มนุษยนิยมธรรมาธิปไตย รากฐานแห่งการเมืองการปกครอง และ วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ที่กำลังทรงอิทธิฤทธิ์อิทธิพลเหนือ ชีวิตจิตใจของมวลมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาปัจจุบัน รวมถึงคนไทย ด้วย แม้จีนจะรับเอาศาสนาและปรัชญาจากต่างชาติเข้ามาสู่ วัฒนธรรมคติธรรมของจีน แต่จีนถือหลัก ไม่เหยียบย่ำของเก่า ไม่ มัวเมาของใหม่ จึงใช้หลักมัช¨ิมนิยม (จุ้งหยุง) ไม่รับทั้งหมดและ ไม่ปØิเสธทั้งหมด ไม่มีอะไรดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมด เพียงใช้ปรีชา ญาณของจีนเองรวบรวม วิเคราะห์ เลือกสรร กลั่นกรอง และสรุป - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **** ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง º≈กร–∑บ¢Õß‚≈กา- ¿ิ«ัตนå ∑’Ë ม’ ตà Õสัߧม‰∑ย เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยด้านต่าง ๆ ในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการสัมมนาดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๒-๔๐๓ ราชบัณฑิตยสถาน เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งมีผู้แถลงข่าว คือ »าสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานกรรมการสหวิทยาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนา นางจินตนา พันธุøัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน »าสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต ดร.โสภา (ชŸ พิกุลชัย) ชปï ลมันน์ ราชบัณฑิต »าสตราจารย์»รี»ักดิÏ จามรมาน **** 2 จดหมา¬¢่าวราชบัณฑิต¬สถาน สรÿ ป°ารบรร¬า¬เสนอº≈งานคâ นควâ า·≈–วิจั¬¢องราชบัณฑิต·≈–¿าคีสมาชิ°ต่อที่ปร–ชÿ มส”นั° ¢่าวราชบัณฑิต¬สถาน ปï Úıı๐ ปï ภาษาไทย เ©ลิมพระเกียรติพระบาทสมเดÁ จพระเจ้าอยŸ่ หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ©ลิมพระชนมพรรษา ¯๐ พรรษา ı ธันวาคม Úıı๐ ราชบัณฑิตยส∂านรณรงค์เพื่อการใช้ภาษาไทยที่∂Ÿ กต้องเหมาะสมทั้งการเขียน การอ่าน การพŸ ด และการร้องเพลง ั ณิ ต์ »ี »ักิ Ï ์ »ี »ักิ Ï ์ »ี »ักิ Ï ÿ ป â น â าิ จั¬ั ณิ ตี สิ °่ อี่ ป ÿ มั ° ÿ ป â น â าิ จั¬ั ณิ ตี สิ °่ อี่ ป ÿ มั ° ÿ ป â น â าิ จั¬ั ณิ ตี สิ °่ อี่ ป ÿ มั ° **** ราชบัณฑิตยสถาน จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจัด ‚§รßการÕบรม‡ชิߪØิบัติการ¿า…า‰∑ย ส”Àรับส◊Ë Õม«≈ชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแก่สื่อมวลชน รวมทั้งมีการฝñ กปØิบัติ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยอบรมรุ่นแรกแก่พิธีกรใหม่ของ h + Channel สถานีแห่งความสุข สุขภาพดี ๒๔ ชั่วโมง (เคเบิลท้องถิ่น ช่อง ๒๔ ทั่วประเทศ) สังกัดบริษัทเอเชียเทเลวิชั่นแอนด์มีเดีย จำกัด****

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=