Today August'50 Rajbundit.indd

จดหมา¬¢่าว ปï ที่ Ò˜ ©บับที่ Ò˘ı สิงหาคม Úıı ISSN 0857-7064 ราชบัณฑิต¬สถาน สนามเสือปÉ า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ÒÛ โทร.  ÚÛıˆ Ùˆˆ-˜ โทรสาร  ÚÛıˆ Ù˘ ่ าั ณิ ตื อ É าุ สิตุ ง เอ°สารเº¬·æร่ อาศิรวาท เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ˜ı พรรษา ÒÚ สิงหาคม Úıı พระกรุณาดุจธาราระรินไหล ไม่เลือกแคว้นแดนไกลไพรพฤกษา ทรงโอบเอื้อทุกหมู่เหล่าชาวประชา พระเมตตาหยาดจากฟ้าสู่แผ่นดิน ทรงห่วงใยธรรมชาติและสัตว์ป่า ทรงส่งเสริมภูมิปัญญาเรื่องศาสตร์ศิลป์ ทรงฝñ กอาชีพไทยให้ทำกิน รักษาไว้ ไม่ให้สิ้นฝีมือไทย ทรงสอนให้พิทักษ์รักษาป่า และอยู่อย่างต่างพึ่งพาเอื้ออาศัย ป่ารักน้ำคนรักป่าเกื้อกูลไป น้ำพระราชหฤทัยซึ้งในชน จึงสมเป็นมหาราชินีศรีสยาม สดุดีพระนามทุกแห่งหน เทิดพระเกียรติขจรขจายได้ยินยล ราษฎร์เปี่ยมล้นด้วยจงรักและภักดี ถือสิบสองสิงหาฯ ว่า “วันแม่” ต่างแซ่ซ้องถวายพระพรทุกถิ่นที่ ที¶ายุกา โหตุ มหาราชินี ตราบจิรัฐิติกาลเท่านานเทอญ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน (นางสาวสุปí ญญา ชมจินดา ประพันธ์)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=