MAY Rajbundit.indd

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน นายขรรค์ชัย บุญปาน นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางจินตนา พันธุฟัก ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ที่ปรึกษา จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นางสาวพรทิพย์ รอดพันธ์ นายอาคม คงทน นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น นางปัญจมา สุดสวาท นายอภิเดช บุญสงค์ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ‰ขปั≠หาภาษา‰ทย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ถาม คำว่า “ก้อมแก้ม” หรือ “กล้อมแกล้ม” คำใดเขียนถูกต้อง และมีความหมายอย่างไร ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ กล้อมแกล้ม หมายถึง ก. เคี้ยวไม่ทัน แหลกแล้วรีบกลืน, เคี้ยวไม่ถนัด; พูดอ้อมแอ้มพอพอให้ ผ่านไป, พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป; กะล่อมกะแล่ม ก็ว่า. ถาม คำว่า “โจรกรรม” อ่านว่าอย่างไร ตอบ คำว่า โจรกรรม อ่านว่า โจ-ระ-กำ หรือ โจน-ระ-กำ ก็ได้ ถาม คำว่า project สามารถใช้คำไทยคำใดแทนได้บ้าง ตอบ ใช้ว่า โครงการ หรือ งาน ถาม คำว่า “ประจญ” และ “ประจัญ” มีความหมายแตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร ตอบ ทั้งสองคำเป็นคำกริยามีความหมายคล้ายคลึงกันคือ คำว่า ประจญ หมายถึง ต่อสู้, สู้รบ, ต้านทาน, ผจญ ก็ว่า. ส่วน คำว่า ประจัญ หมายถึง ปะทะต่อสู้, ผจัญ ก็ว่า. ถาม คำว่า “บริษัท” กับ “บรรษัท” มีความหมายแตกต่างกัน อย่างไร ตอบ คำว่า บริษัท อ่านว่า บอ-ริ-สัด เป็นคำนาม หมายถึง หมู่, คณะ, เช่น พุทธบริษัท, ที่ประชุม เช่น จะพูดอย่างไร ต้องดูบริษัทเสียก่อน ส่วนคำว่า บรรษัท อ่านว่า บัน-สัด เป็นคำนามที่แผลงมาจากคำว่า บริษัท หมายถึง หมู่, ผู้แวดล้อม; การรวมกันเข้าหุ้นส่วนทำการค้าขาย; ทาง กฎหมาย หมายถึง นิติบุคคลที่มีฐานะอย่างเดียวกับบริษัท จำกัด ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ. คำภาษาอังกฤษ ใช้ว่า corporation. ถาม คำว่า ขึ้นฉ่าย, ขึ้นไฉ่, คื่นฉ่าย, คื่นช่าย คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ ขึ้นฉ่าย ถาม คำว่า “เชาว์” กับ “เชาวน์” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า เชาว์ เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า เร็ว ส่วนคำว่า เชาวน์ เป็นคำนาม มีความหมายว่า ปัญญาหรือความคิด ฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบ. ถาม คำว่า “ขวบ” กับ “ปี” แตกต่างกันอย่างไร ตอบ คำว่า ขวบ เป็นคำนาม หมายถึง ปี, รอบปี, ลักษณนามใช้ แก่อายุของเด็กประมาณ ๑๒ ปี ลงมา เช่น เด็กอายุ ๕ ขวบ, เวลาที่นับมาบรรจบรอบ เช่น ชนขวบ . ส่วนคำว่า ปี เป็นคำนาม หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ครั้งหนึ่งราว ๓๖๕ วัน; เวลา ๑๒ เดือนตามสุริยคติ. ถาม ลักษณนามของ “กล้องถ่ายรูป” กับ “ยางลบ” ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ลักษณนามของกล้องถ่ายรูป ใช้รูป กล้อง ลักษณนามของ ยางลบ ใช้ตามลักษณะของยางลบ ว่า ก้อน, แท่ง, อัน.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=