MAY Rajbundit.indd

จดหมายข่าว ปีที่ ๑˜ ฉบับที่ ๑˘๒ พฤษภาคม ๒๕๕ ISSN 0857-7064 ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปÉ า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๓ โทร.  ๒๓๕๖ Ù๖๖-˜ โทรสาร  ๒๓๕๖ Ù˘ *** ราชบัณฑิตยสถาน โดย คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา กองธรรมศาสตร์และการเมือง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นศัพท์จิตวิทยาครั้งที่ ๓ ขึ้น เมื่อ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่เวลา ๘.๓ › ๑˜. น. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำข้อสรุปที่ ได้ ไป ใช้ ในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ทั้งนี้ มี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานพิธีและเปิดการสัมมนา กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย การ อภิปรายเรื่อง “การจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา” โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต และ ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวั≤น์ ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตวิทยา จำนวน ๕ กลุ่ม *** ราชบัณฑิตยสถานจัดงาน “วันเปî ดบ้านราชบัณฑิตยสถาน” เมื่อ ศุกร์ที่ ๒˜ เมษายน ๒๕๕ ตั้งแต่เวลา ˘. น.-๑๖.๓ น. โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสรรพวิชาซึ่งเป็นพันธกิจหลักของราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ปี ๒๕๕๐ เป็นปีภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ การอภิปรายเรื่อง “ ก้าวต่อไปของราชบัณฑิตยสถานกับความต้องการของประชาชน” ช่วงบ่ายเป็นการจัดเวทีเสวนาของสำนัก ๓ สำนัก ได้แก่ สำนักธรรมศาสตร์และ การเมือง จัดเสวนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับอนาคตของชาติ” ทั้งนี้ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ให้เกียรติแสดง ปาฐกถานำ สำนักวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางพั≤นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕” และสำนักศิลปกรรม จัดเสวนาเรื่อง “ภาษาและวั≤นธรรมสำคัญต่อชาติอย่างไร” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงภายในงานด้วย่ าี ที่ั บี่่ าั ณิ ตั ณิ ตื อ É าุ สิตุ งัิัุั์ิิ์ืััิิัิื่ิ ด็ นั พ์ จิติ ทั้ งี่ึ้ นื่ อั นุ ธี่้ อุ มั้ นั ณิ ตั้ ง่ เื่ีู่้ิ็ุ้้้ี่้้ัุั์ิิั้ี้ี์ัั์ุิัิ็ิีิัิั้ิ ปื่ อั ดุ กั พ์ จิติ ทีู พิกุลั ยี ลั น์ั ณิ ต์ สุมิ วั≤์ั ณิ ต็ นิ ทั้ น็ นิ ปุ่ ม่ อิ ทู้ เี่ ย้ าิ ติ ทุ่ มัิััิัั î้ัิื่ืุ่์ี่ัุ้่์ี่ั้่ีัุ์ื่่์ู้ิึ่็ัิััิั้ื่็ัิ์ี็ีิีิ็ู้่ัื่ิัี์ั ยั น์ุ ทิ ชั ณิ ต็ นี กิจิ ชี่ น่า่ าิิ ปื่ อ้่ัิั้่่็ัีัั้่ั์ื อั ดื่ อั ฐู ญั บิ ”ั้ งี้ิุ ญั ติ นี คั่ น่ งิ้ เี ยิ แั กิ ท์ั ดื่ อั ≤ิ ท์ แี ขั บั ฐู ญั กิ ลั ดื่ อั ≤ั ญ่ อิ อ่ าี้ ยังี นิท้ ว เอ°สารเºย·พร่ ปี Úıı๐ ปีภาษาไทย เ©ลิมพระเกียรติพระบาทสมเดÁ จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ©ลิมพระชนมพรรษา ¯๐ พรรษา ı ∏ันวาคม Úıı๐ ราชบั≥±ิตยส∂านร≥รงค์เพื่อการใช้ภาษาไทยที่∂ูกต้องเหมาะสมทัÈ งการเขียน การอ่าน การพูด และร้องเพลง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=