awFEBUARY'50.indd

2 ®¥À¡“¬¢à “«√“™∫— ≥±‘ µ¬ ∂“π - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Õà Õπ∑”„Àâ ‡°‘ ¥§«“¡‰¡à ¡—Ë π§ß¢÷È π¡“‰¥â ‡æ√“–»— µ√Ÿ ¡“√à «¡„™â ‡ √’ ¿“æ°— ∫™“«·§«â π«— ™™’ ¥â «¬ °“√‡°‘ ¥°“√·µ°§«“¡ “¡— §§’ ®π∂÷ ߢπ“¥∑”„Àâ µâ Õ߇ ’ ¬∫â “π‡ ’ ¬‡¡◊ Õ߇√“‰¥â ‡√’ ¬π√Ÿâ ‡√◊Ë Õß°“√ ≈à ¡ ≈“¬¢ÕßÕ“≥“®— °√Õ¬ÿ ∏¬“¡“·≈â « °“√„™â  ‘ ∑∏‘ ‡ √’ ¿“æ„π °“√· ¥ßÕÕ° ¡Õß„π¿“æ√«¡‡ªì π‡√◊Ë Õߥ’ ·µà À“°¡’ °“√∂◊ ÕΩÉ “¬ ‡¢â “¡“‡°’Ë ¬«¢â Õß ¬à Õ¡æâ π®“°Õ§µ‘ ‰ª‰¡à ‰¥â ·≈–‡¡◊Ë Õ¡’ Õ§µ‘ ·≈â « °Á ¬“°∑’Ë ®–‡∑’Ë ¬ß∏√√¡‰¥â „π∑’Ë  ÿ ¥∫“ß∑’ °Á Õ“®‡ªî ¥∑“ß„Àâ »— µ√Ÿ ‡¢â “ ¡“√à «¡„™â  ‘ ∑∏‘ ‡ √’ ¿“æ„π°“√∑”≈“¬ — ߧ¡‰∑¬‰¥â Õ¬à “ß√Ÿâ ‡∑à “ ‰¡à ∂÷ ß°“√≥å ‡Àµÿ °“√≥å √ÿ π·√ß„π¿“§„µâ π— ∫«à “‡ªì πµ— «Õ¬à “ß∑’Ë πà “ »÷ °…“Õ“®®–¡“®“°À≈“¬ “‡Àµÿ ‡ªì π‰ª‰¥â À√◊ Õ‰¡à §«“¡√ÿ π·√ß ¡’ ¡“°¢÷È π¡“Õ¬à “ßµà Õ‡π◊Ë Õßπ—È π π— °«‘ ™“°“√·≈– ◊Ë Õ “√¡«≈™π (∫“ß°≈ÿà ¡) ¡’  à «π°√–µÿâ π„Àâ §«“¡√ÿ π·√ߢ¬“¬µ— « °“√∑’Ë π— °«‘ ™“ °“√ (∫“ß°≈ÿà ¡) „™â  ‘ ∑∏‘ ‡ √’ ¿“æ«‘ æ“°…å «‘ ®“√≥å ‡™‘ ßµ”Àπ‘ °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß“π¢Õ߇®â “Àπâ “∑’Ë √— ∞ (∑—È ß∑’Ë Õ¬Ÿà „π∞“π–ª°ªÑ Õßµ— «‡Õß) ·µà ‰¡à ‡§¬«‘ æ“°…å «‘ ®“√≥å Õ¬à “ß‡¥’ ¬«°— ππ—È πµà Õ°“√°√–∑”¢ÕßÕ’ ° ΩÉ “¬Àπ÷Ë ß ∑”„Àâ ¡Õ߉¥â À√◊ Õ‰¡à «à “‡∑à “°— ∫‡ªì π°“√¬Õ¡√— ∫°“√ °√–∑”√ÿ π·√ߢÕßæ«°ΩÉ “¬π—È π«à “∂Ÿ °µâ Õß ‡®â “Àπâ “∑’Ë ¢Õß√— ∞µà “ß À“°‡ªì πΩÉ “¬º‘ ¥ °“√∑’Ë  ◊Ë Õ “√¡«≈™π (∫“ß°≈ÿà ¡) „™â  ‘ ∑∏‘ ‡ √’ ¿“æ„π°“√‡ πÕ¢à “«§«“¡‡ ’ ¬À“¬¢Õß√— ∞Õ¬à “ßµà Õ‡π◊Ë Õß ∑”„Àâ ¡Õ߉¥â À√◊ Õ‰¡à «à “ ‡ªì π°“√™à «¬ª√–™“ — ¡æ— π∏å º≈ß“π¢Õß æ«°ºŸâ °à Õ°“√√â “¬µà Õ “¬µ“¢Õß™“«‚≈° °“√„™â ‡ √’ ¿“æ ¥— ß°≈à “«¡“π’È ∫“ß∑’ Õ“®∑”„Àâ ‡√“µâ Õß Ÿ ≠‡ ’ ¬·ºà 𥑠π à «ππ—È π¢Õß ª√–‡∑»‰ªÕ¬à “ߧ“¥‰¡à ∂÷ ß À“°°“√≥å ®–‡ªì π‡À¡◊ ÕπÕ¬à “ß∑’Ë ™“« ·§«â π«— ™™’ µâ Õ߇ ’ ¬·§«â π«— ™™’ „Àâ ·°à ·§«â π¡§∏ ¢Õµ—È ß§”∂“¡«à “ ‡√“¬— ß®–¿Ÿ ¡‘ „®Õ¬Ÿà ‰À¡°— ∫‡ √’ ¿“æ·∫∫π—È π ‡ √’ ¿“æ∑’Ë ‡ªì π‡À¡◊ Õ𠇧√◊Ë Õß¡◊ Õ πÕßµ— ≥À“¢Õߧπ∫“ß°≈ÿà ¡ ‡ √’ ¿“æ∑’Ë ‡ªì π‡À¡◊ Õ𠇧√◊Ë Õß¡◊ Õ√–∫“¬§«“¡·§â π¢Õߧπ∑’Ë ‰¡à ™Õ∫°— π ‡ √’ ¿“æ∑’Ë ‡ªì π ‡À¡◊ Õπ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ°√–µÿâ π„Àâ §π∑”≈“¬≈â “ß°— π ‡ √’ ¿“æ∑’Ë ‡ªî ¥ ‚Õ°“ „Àâ »— µ√Ÿ ‡¢â “√à «¡∑”≈“¬§«“¡ ß∫ ÿ ¢¢Õß — ߧ¡‰∑¬‡À¡◊ Õπ ∑’Ë ∑”≈“¬·§«â π«— ™™’ ë «— πæÿ ∏∑’Ë ˜ °ÿ ¡¿“æ— π∏å Úıı √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.º≈‘ π ¿Ÿà ®√Ÿ ≠ ¿“§’  ¡“™‘ ° ª√–‡ ¿∑ — ߧ¡»“ µ√å  “¢“«‘ ™“ ∫√‘ À“√∏ÿ √°‘ ® ∫√√¬“¬‡√◊Ë Õß çÕ‘ π‚π®‘ ‡π’ ¬√‘ ß : ·π«§‘ ¥°“√ ®— ¥°“√™—È π§√Ÿ é °“√®— ¥°“√‡ªì π∑—È ß»“ µ√å ·≈–»‘ ≈ªá ´÷Ë ßÀ“° ∑ÿ °§πµ√–Àπ— °„π‡√◊Ë Õßπ’È ·≈â « „π°“√®— ¥°“√ ºŸâ ∫√‘ À“√§«√®– µâ Õß„Àâ §«“¡ ”§— ≠∑—È ß»“ µ√å ·≈–»‘ ≈ªá æ√â Õ¡ Ê °— π ·µà ‡™◊Ë ÕÀ√◊ Õ ‰¡à «à “„𧫓¡‡ªì π®√‘ ßπ—È π „π°“√®— ¥°“√ºŸâ ∫√‘ À“√®–„™â »“ µ√å „π °“√∑”ß“π°“√¥”‡π‘ π™’ «‘ µª√–®”«— π¡“°°«à “»‘ ≈ªá °“√¥”‡π‘ π ™’ «‘ µ∑’Ë ¡’ ·µà §«“¡√’ ∫‡√à ߇™à π„πªí ®®ÿ ∫— π¬‘Ë ßº≈— °„Àâ ºŸâ §π à «π„À≠à ÕÕ°Àà “ß»‘ ≈ª–‰ª∑ÿ °∑’ º≈®“° ‘Ë ß∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È π §◊ Õ ∫à Õ¬§√—È ß∑’Ë æ∫«à “ ¡πÿ …¬å ¡’ °“√µ— ¥ ‘ π„®∑’Ë  «π∑“ß°— ∫∏√√¡™“µ‘ ‡æ√“–‰ª¬÷ ¥µ‘ ¥°— ∫ ‡Àµÿ ·≈–º≈¡“°‡°‘ π‰ª ®“° ‘Ë ß∑’Ë »÷ °…“‰¥â π”¡“ Ÿà §”µÕ∫∑’Ë ‡ªì π ª√‘ »π“¡“‡ªì π‡«≈“π“π«à “ ∑”‰¡Õß§å °“√Àπ÷Ë ß∂÷ ߉¥â ¡’ °“√ æ— ≤π“ Ÿ ß°«à “Õ’ °Õß§å °“√Àπ÷Ë ß ∑—È ß Ê ∑’Ë Õß§å °“√π—È πÕ“®„™â ∑√— 欓°√„π°“√∑”ß“ππâ Õ¬°«à “ ·π«§‘ ¥„π‡√◊Ë Õß çÕ‘ π‚π®‘ - ‡π’ ¬√‘ ßé ®÷ ߉¥â æ— ≤π“¢÷È π ºŸâ ‡¢’ ¬π„™â À≈— °°“√À“§«“¡®√‘ ß‚¥¬„™â ‡Àµÿ „™â º≈®“°°“√»÷ °…“‡™‘ ߪ√–®— °…å ‡æ◊Ë Õ √â “ß»— æ∑å ¢÷È π¡“„À¡à „π«ß°“√∏ÿ √°‘ ® ∑—È ßπ’È ‡æ◊Ë ÕÕ∏‘ ∫“¬·π«§‘ ¥‡ªì π·π«ªØ‘ ∫— µ‘ „Àâ ºŸâ  π„®‡°‘ ¥·π«§‘ ¥∑’Ë ®–π”æ“∏ÿ √°‘ ® Ÿà §«“¡‡ªì π‡≈‘ » »— æ∑å Õ‘ π‚π- ®‘ ‡π’ ¬√‘ ß ®÷ ߉¥â ∂Ÿ °∫— ≠≠— µ‘ ¢÷È π ‚¥¬°“√º ¡§” Ú §”‡¢â “¥â «¬°— π §◊ Õ Innovation + Engineering = Innogineering Innovation À¡“¬∂÷ ß ·π«§‘ ¥ «‘ ∏’ ‡§√◊Ë Õß¡◊ Õ„À¡à Ê ∑’Ë √«¡∂÷ ß °√–∫«π°“√∑’Ë π”‰ª Ÿà °“√æ— ≤π“ ‘ π§â “·≈–∫√‘ °“√∑’Ë ¡’ §ÿ ≥§à “ ¡“°°«à “‡¥‘ ¡ Engineering À¡“¬∂÷ ß °“√„™â §«“¡√Ÿâ ∑“ß «‘ ∑¬“»“ µ√å ·≈–§«“¡√Ÿâ ‡™‘ ߇∑§π‘ §„π°“√·°â ªí ≠À“„Àâ ¡πÿ …¬å ´÷Ë ß«‘ »«°√®–µâ Õß„™â ®‘ πµπ“°“√ ¥ÿ ≈¬æ‘ π‘ ® ·≈–‡Àµÿ º≈„π°“√ ª√–¬ÿ °µå „™â «‘ ∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ §≥‘ µ»“ µ√å ·≈–·π«§‘ ¥ ‡™‘ ߪؑ ∫— µ‘ ®“°ª√– ∫°“√≥å µ— «Õ¬à “ߢÕß Innogineering ∑’Ë ‡ÀÁ π™— ¥ ‡™à π Õ“§“√ The State of lllinois Center ∑’Ë µ—È ßÕ¬Ÿà °≈“߇¡◊ Õß™‘ §“‚° ∑”„Àâ ‡ÀÁ π™— ¥«à “º≈ß“π¢Õß«‘ »«°√ À√◊ Õß“π «‘ »«°√√¡®–µâ Õ߉¡à „™à ·§à  √⠓ߢ÷È πÀ√◊ Õ∑”„Àâ  ”‡√Á ®‡∑à “π—È π ·µà ®–µâ Õß “¡“√∂√Õß√— ∫§«“¡§“¥À«— ß À√◊ Õ¢â Õ®”°— ¥¢Õß°“√ ‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß∑’Ë ®–‡°‘ ¥¢÷È π„πÕ𓧵‰¥â Õ“§“√À≈— ßπ’È ‡ªì πº≈ß“π ∑’Ë  √⠓ߢ÷È π ”‡√Á ® À“°¥Ÿ ·∫∫º‘ «‡º‘ πÕ“®‰¡à ¡’ Õ–‰√·µ°µà “ß®“° Õ“§“√Õ◊Ë π ·µà  ‘Ë ß∑’Ë ·µ°µà “ߧ◊ Õ Õ“§“√π’È ∂Ÿ °ÕÕ°·∫∫„Àâ  “¡“√∂ √Õß√— ∫°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈߉¥â ∂÷ ßÕ’ ° Ò ªï °≈à “«§◊ Õ ∑—È ß«‘ »«°√ ·≈– ∂“ªπ‘ °®–µâ Õß “¡“√∂®‘ πµπ“°“√„Àâ ‰¥â «à “Õ’ ° Ò ªï ¢â “ßÀπâ “Õ–‰√®–‡°‘ ¥¢÷È π ·≈–®–∑”Õ¬à “ß‰√„Àâ Õ“§“√π’È  “¡“√∂ µÕ∫ πÕß°“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ßπ—È π Ê ‰¥â ·π«§‘ ¥°“√®— ¥°“√·∫∫ Innogineering ∑’Ë π”‡ πÕπ’È ‡ªì 𧫓¡æ¬“¬“¡„π°“√ Õ∏‘ ∫“¬«à “‡æ√“–‡Àµÿ „¥∑ÿ °Õß§å °“√∑’Ë ¡’ °“√®— ¥°“√‡À¡◊ Õπ°— π À¡¥ ·µà Õß§å °“√Àπ÷Ë ß∂÷ ߉¥â ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®¡“°°«à “Õß§å °“√ Õ◊Ë πÕ¬à “ß¡“° ®÷ ߇ªì π∑’Ë ¡“¢ÕßÀ— «¢â Õ∫∑§«“¡∑’Ë ‡πâ π„Àâ ‡ÀÁ π«à “ °“√®— ¥°“√™—È π§√Ÿ ·∑â ®√‘ ß §◊ Õ°“√®— ¥°“√∑’Ë ¡’ §«“¡≈–‡Õ’ ¬¥Õà Õπ ≈÷ °´÷È ß ‡ªì π°“√®— ¥°“√∑’Ë ‡¢â “∂÷ ß·°à π “√¢Õß»“ µ√å ·≈–»‘ ≈ªá ∑“ß°“√®— ¥°“√∑’Ë „Àâ §«“¡ ”§— ≠µà Õªí ®®— ¬∑—È ß∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà ·≈–∑’Ë µâ Õ߉ª À“¡“„À¡à ‡æ◊Ë Õ √â “ß„Àâ ‡°‘ ¥¢÷È π‡ªì π ‘ π§â “ ∫√‘ °“√ ·≈–·π«∑“ß „À¡à „π°“√„™â ª√–‚¬™πå ®“°∑√— 欓°√∑’Ë ¡’ Õ¬Ÿà Õ¬à “ß®”°— ¥ µ— «Õ¬à “ß∫√‘ …— ∑∑’Ë ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ®∑’Ë π”¡“»÷ °…“«‘ ‡§√“–Àå ≈â «π ·≈â «·µà ¡’ °“√ª√–¬ÿ °µå „™â °“√®— ¥°“√∑’Ë √à «¡ ¡— ¬‰¥â Õ¬à “ß≈ßµ— « ‚¥¬ºŸâ ‡¢’ ¬π‰¥â  √ÿ ª·π«§‘ ¥°“√¥”‡π‘ π∏ÿ √°‘ ®∑’Ë ‡ªì π°“√»÷ °…“ ªí ®®— ¬æ◊È π∞“π¢Õß°“√®— ¥°“√Õ¬à “ß≈÷ °´÷È ß ·≈–‰¥â 𔇠πÕ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=