663_6198

ªï ∑’Ë Òı ©∫— ∫∑’Ë Ò˜Ò ‡¥◊ Õπ ‘ ßÀ“§¡ ÚıÙ¯ 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - °à Õπ™π·≈–À≈— ß™π Õ‘ ¡·æ°‡µÕ√å ¡’ °≈â Õß∂à “¬¿“æ √–∫∫π”«‘ ∂’ ·≈–·∫µ‡µÕ√’ ”À√— ∫„Àâ æ≈— ßß“π ¡’ °”Àπ¥∂à “¬¿“楓«À“ß°à Õπ™π´÷Ë ß®–∑”„Àâ ‰¥â ¿“æ∂à “¬æ◊È πº‘ «¥“«À“ß„π√–¬–ª√–™‘ ¥ — ≠≠“≥¿“æ®–∂à “¬ ∑Õ¥‰ª¬— ߬“π¥’ ªÕ‘ ¡·æ°µå ´÷Ë ß®–∂à “¬∑Õ¥¡“¬— ß‚≈°µà Õ‰ª ¢≥–™π¬“π¥’ ªÕ‘ ¡·æ°µå ®–Õ¬Ÿà Àà “ß®“°¥“«À“ߪ√–¡“≥ ı °‘ ‚≈‡¡µ√ ‚¥¬¡’ ‡°√“–¢Õ߬“πªÑ Õß°— πΩÿÉ π∑’Ë æÿà ßÕÕ°®“° ¥“«À“ß¡“™π ‡¡◊Ë Õ¬“πºà “𥓫À“߉ª·≈â «®–À— π°≈— ∫¡“∂à “¬¿“æ ¥“«À“ß∑—È ß„πºà “π· ß∏√√¡™“µ‘ ·≈–· ßÕ‘ πø√“‡√¥ ‡æ◊Ë Õ — ߇°µ °“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß∑’Ë ‡°‘ ¥¢÷È πÀ≈— ß°“√™π ‰ª™π¥“«À“ß∑”‰¡ ¥“«À“߉¥â ™◊Ë Õ«à “‡ªì π ¡“™‘ °¢Õß√–∫∫ ÿ √‘ ¬–∑’Ë ¬— ß√— °…“ ¿“«–¥—È ß‡¥‘ ¡¢Õßµπ‡Õ߉«â ¡“°∑’Ë ÿ ¥‡¡◊Ë Õ‡∑’ ¬∫°— ∫¥«ßÕ“∑‘ µ¬å ·≈– ¥“«‡§√“–Àå ´÷Ë ß‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß ¿“«–‰ª¡“°‡æ√“–æ≈— ßß“π®“° ¿“¬πÕ° ‡™à π · ß·¥¥ °√–· ≈¡ πÈ ” ∑”„Àâ º‘ «‚≈°‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ß Õ¬à “ß¡À“»“≈‡¡◊Ë Õ‡∑’ ¬∫°— ∫¢≥–‡√‘Ë ¡‡°‘ ¥√–∫∫ ÿ √‘ ¬– ·µà ¥“«À“ß ´÷Ë ß‡ªì π´“°∑’Ë ‡À≈◊ ÕÕ¬Ÿà ®“°°“√ √⠓ߥ“«‡§√“–Àå ¬— °…å Õ¬Ÿà „𧫓¡ À𓫇¬Á π∑’Ë Õ¬Ÿà √Õ∫πÕ°¢Õß√–∫∫ ÿ √‘ ¬–®÷ ß¡’ °“√‡ª≈’Ë ¬π·ª≈ßπâ Õ¬ ∑’Ë ÿ ¥ ¥— ßπ—È π °“√»÷ °…“Õß§å ª√–°Õ∫¢Õߥ“«À“ß®÷ ß𔉪 Ÿà °“√ §â πÀ“Õß§å ª√–°Õ∫¥—È ß‡¥‘ ¡¢Õß√–∫∫ ÿ √‘ ¬–‡¡◊Ë Õ Ù,ˆ ≈â “πªï ¡“ ·≈â « πÕ°®“°π’È π— °¥“√“»“ µ√å ¬— ߉¡à ·πà „®«à “„®°≈“ßÀ— « ¥“«À“ß·¢Á ß¢π“¥„¥ ·≈–¡’ ¥“«À“ß‡æ’ ¬ß Û ¥«ß‡∑à “π—È π∑’Ë ¡’ ¿“æ∂à “¬„®°≈“ßÀ— «·≈â « ‰¥â ·°à ¥“«À“ߌ— ≈‡≈¬å ¥“«À“ß∫Õ√å ‡√≈≈’ ·≈–¥“«À“ß«‘ ≈¥å Ú ¿“æ„®°≈“ßÀ— «¥“«À“߇∑¡‡ª≈ Ò ®÷ ߇ªì 𠥓«À“ߥ«ß∑’Ë Ù ¡’ À≈— °∞“𠔧— ≠∫π‚≈°∑’Ë · ¥ß«à “„πÕ¥’ µ«— µ∂ÿ πÕ°‚≈° ‚¥¬‡©æ“–¥“ßÀ“߇§¬™π‚≈°®π∑”„Àâ — µ«å ‚≈° ‡™à 𠉥‚π‡ “√å Ÿ ≠ æ— π∏ÿå ‡¡◊Ë Õ ˆı ≈â “πªï ¡“·≈â « ¥— ßπ—È π„πÕπ“§µÕ“®¡’ ¥“«À“ß¡“™π ‚≈°Õ’ ° Õ‘ ¡·æ°‡µÕ√å ∑”„Àâ ¥“«À“߇∑¡‡ª≈ Ò ‡ª≈’Ë ¬π∑“ß‚§®√À√◊ Õ‰¡à Õ‘ ¡·æ°‡µÕ√å ¡’ ¢π“¥‡≈Á °¡“°‡¡◊Ë Õ‡∑’ ¬∫°— ∫¥“«À“߇∑¡‡ª≈ Ò Õ‘ ¡·æ°‡µÕ√å ‡ª√’ ¬∫‡À¡◊ Õπ¬ÿ ßµ— «Àπ÷Ë ß„π¢≥–∑’Ë ¥“«À“߇∑¡‡ª≈ Ò ‡ª√’ ¬∫¥— ߇§√◊Ë Õß∫‘ π‚¥¬ “√‚∫Õ‘ ß ˜ˆ˜ æ√â Õ¡ºŸâ ‚¥¬ “√‡µÁ ¡≈” ¥— ßπ—È π°“√™π§√—È ßπ’È ®÷ ߉¡à ∑”„Àâ ∑“ß‚§®√¢Õߥ“«À“߇ª≈’Ë ¬π‰ª·µà Õ¬à “ß„¥ ·µà Õ“®®–‡ÀÁ 𥓫À“ß «à “ߢ÷È πÀ“°„™â °≈â Õß‚∑√∑√√»πå à ÕߥŸ ¢≥–™π°— π´÷Ë ß‡ªì π‡«≈“°≈“ߧ◊ π¢Õß À√— ∞Õ‡¡√‘ °“ „π¢≥–∑’Ë ‡ªì π‡«≈“°≈“ß«— π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ °“√ à ߬“πÕ«°“»¢π“¥‡≈Á °‰ª™π¥“«À“߉¡à à ߺ≈ °√–∑∫µà Õ‚≈°·µà Õ¬à “ß„¥ πÕ°®“°¥“ßÀ“߇∑¡‡ª≈ Ò ·≈â «¬— ß¡’ ¥“«À“ߥ«ßÕ◊Ë π∑’Ë ¡πÿ …¬å ®– à ߬“πÕ«°“»‰ª≈ß„π æ.». Úıı˜ ¥“«Õ◊Ë π∑’Ë ¡’ ¬“πÕ«°“»‰ª‡ªì π®”π«π¡“° §◊ Õ ¥«ß®— π∑√å °— ∫¥“« Õ— ߧ“√. π“¬π‘ æπ∏å ∑√“¬‡æ™√ √“™∫— ≥±‘ µ ”π— °«‘ ∑¬“»“ µ√å ª√–‡¿∑«‘ ∑¬“»“ µ√å °“¬¿“æ “¢“«‘ ™“¥“√“»“ µ√ å 28/04/2006, 11:19 AM 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=