58TP326 V4.indd

วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารราย ๓ เดือน ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ประธานสำ �นักธรรมศาสตร์และการเมือง ประธานคณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ ภาคีสมาชิก คณะบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ภาคีสมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์นพมาศ อุ้งพระ ภาคีสมาชิก รองศาสตราจารย์วนิดา ขำ �เขียว ภาคีสมาชิก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กองบรรณาธิการ นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำ �นวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง นางกนกวรรณ ทองตะโก นักวรรณศิลป์ชำ �นาญการ นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวอุไรวรรณ รักวิทยา พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓ ผู้จัดการ นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม 58TP326 V4.indd 1 8/20/2558 BE 1:38 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=