58TP326 V4.indd

วิสัยทัศน์ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นสถาบันหลักของเครือข่าย ทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ บทความที่ตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการที่ได้ บรรยายในที่ประชุมของสำ �นักธรรมศาสตร์และ การเมือง และได้ผ่านการวิพากษ์จากราชบัณฑิตและ ภาคีสมาชิกแล้ว บทความที่ได้รับจากนักวิชาการภายนอกได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้ว บทความ ที่จะนำ �มาตีพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ต้องเป็น บทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน บ ท ค ว า ม แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ว า ร ส า ร ราชบัณฑิตยสถาน เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ราชบัณฑิตยสถานไม่จำ �เป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป อนึ่ง บทความในวารสารฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย พิมพ์ที่ : สำ �นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๑๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๒๐ ราชบัณฑิตยสถาน The Royal Institute สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ - ๗๐ www.royin.go.th ISSN 0125-2968 www.jroyinsthai.com ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ Volume 39 Number 4 October - December 2014 ๔ วารสารราชบัณฑิ ตยสถาน ปี ที่ ๓๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ : Volume 39 Number 4 October - December 2014 สำ �นักงาน : ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ - ๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒ Office : The Royal Institute Sanam Sueapa, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand Tel. 0 2356 0466 - 70 Fax 0 2356 0492 www.royin.go.th ลูกโลกแสดงสภาพภูมิอากาศของโลกขณะนั้น สัญลักษณ์ของ National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่จัด แสดงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลงาน นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ Asimo เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยา และการสำ �รวจอวกาศ ภาพโดย : รศ. ดร.ผลิน ภู่จรูญ Geo - Cosmos The Journal of the Royal Institute of Thailand 58TP326_COVER_SI_CMYK.indd 1 20/8/2558 11:51

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=