ชื่อ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ ๒๕๑๘) - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลินอยส์, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๔) - ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- กรรมการสภากาชาดไทย - วุฒิสถาปนิก สถ. ๓๔๔ ว. - นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๓๗) - กรรมการอำนวยการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจคแอดมินิเตรชั่น จำกัด

ผลงานวิชาการ

- ออกแบบและควบคุมงานอาคารรวมประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร - ทำวิจัยและเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม เช่น ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง (๘ เล่ม)

- ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมล์ของยอดเยี่ยม (๗ เล่ม) - เอกสารรวบรวมสัญญาการก่อสร้าง ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

- ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม และ บริหารการก่อสร้าง - เขียนหนังสือ และ สอนหนังสือ

รูปสี ขนาด ๑ นิ้ว เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ หรือชุดสากล

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๔๘) - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. ๒๕๕๑) - สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ - นิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย