ชื่อ นายสนั่น รัตนะ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาจิตรกรรม ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมหัตถศิลป์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ประวัติการศึกษา

- ปมช. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๓) - กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผลงานวิชาการ

- ภาพประกอบหนังสือ พุทธประวัติสำหรับเยาวชน ของสำนักงานเอกลักษณ์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๙ - ภาพประกอบวรรณกรรม เรื่อง พระอภัยมณี ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของกระทรวง วัฒนธรรม - เขียนซ่อม ภาพจิตรกรรมและลวดลายฝาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร, พ.ศ. ๒๕๒๗ - เขียนภาพฉากบังเพลิงพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ๒๕๓๙ - ออกแบบ เขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการออกแบบลวดลายใหม่เพื่อใช้ในงานพระเมรุ ชื่อลายแก้วกัลยา, ๒๕๕๑ - ออกแบบ เขียนฉากบังเพลิงพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ๒๕๕๕ - ออกแบบ เขียนลายรดน้ำ บานประตู หน้าต่าง พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม, พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง “จิตรกรรมภาพเทวดาที่ปรากฏในการสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุ” วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ (น. ๑๗๑-๑๘๑)

- บทความเรื่อง “ฉากบังเพลิง : จิตรกรรมลวดลายเทวดาบนพระเมรุ” เครื่องประกอบ พระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, ๒๕๕๕ (น. ๒๘๐-๒๙๓) - บทความเรื่อง “ฉากบังเพลิง” เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ๒๕๕๑ (น. ๒๕๙-๒๗๘) - บทความเรื่อง “งานเขียนฉากบังเพลิงพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน้าที่ของวิทยาลัยช่างศิลป” ๘๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร, ๒๕๓๙ (น. ๖๖-๗๓) - หนังสือ ศิลปะไทย ชุด ภาพจิตรกรรมไทย สำนักพิมพ์วาดศิลป์, ๒๕๔๑ - หนังสือ ศิลปะลายรดน้ำ สำนักพิมพ์สิปประภา, ๒๕๔๕ - หนังสือ ศิลปะไทยชุด ตัวภาพเดี่ยว สำนักพิมพ์ษาริน, ๒๕๔๘ - หนังสือ ศิลปะลายกำมะลอ สำนักพิมพ์สิปประภา, ๒๕๔๙ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดพิมพ์หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ ๙ ของกระทรวง วัฒนธรรม, ๒๕๕๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก