ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาตันติภาษา ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค สาขาวิชาภาษาบาลี, สถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ไทย สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๐

- ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๒

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๓๕

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Sanskrit) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, Banaras Hindu University, Varanasi, India, พ.ศ. ๒๕๔๐

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๙)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔)

- ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)

- ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)

- ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัยในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา, ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยลปากร, พ.ศ. ๒๕๕๙.

หนังสือ

- ภาษาบาลี ๑, กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. - มหากาพย์เสานทรนันทะ (แปล), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.

- มหากาพย์พุทธจริต (แปล), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

- มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๑ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๓.

- มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๒ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๗.

- มหาวัสตุอวทาน เล่ม ๓ (แปล), กรุงเทพฯ: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๖๑.

บทความ

- "Asvaghosha's World of Simile as reflected in Saundarananda and Buddhacarita", a Paper presented at the 14th World Sanskrit Conference (14th WSC), 1st-5th September, 2009, Kyoto, JAPAN.

- "Hell and Heaven in the Mahavastu Avadna", a Paper presented at the 15th World Sanskrit Conference (15th WSC), 5th-10th January, 2012, New Delhi, INDIA.

ความเชี่ยวชาญ

- ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต และพระพุทธศาสนา

เกียรติคุณที่ได้รับ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีผลงานโดดเด่น รวมทั้งมีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๓

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๖