ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี B.F.A. สาขาวิชา INTERIOR DESIGN จาก DRAKE UNIVERSITY, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๑๘)

- ปริญญาตรี B.F.A. สาขาวิชา PAINTING จาก DRAKE UNIVERSITY, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๑๘) - ปริญญาโท M.A. สาขาวิชาเอก INTERIOR DESIGN วิชาโท ARCHITECTURE จาก IOWA STATE UNIVERSITY, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้ก่อตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒)

- หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

- ประธานกรรมการบริษัท ดีคัส จำกัด (พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจจุบัน)

- ทำงานในตำแหน่ง JUNIOR DESIGNER ที่บริษัท BROOKS BORG & SKILES ที่เมือง DESMONIES, IOWA, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

- กรรมการสภาสถาปนิก ๒ สมัย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒)

- กรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลงานวิชาการ

ตำราเรื่อง “ อนุรักษ์ ”กรณีศึกษาวังสระปทุม

ผลงานวิชาชีพ

- ปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (อาคารอักษรศาสตร์ ๑) และอาคาร มหาวชิราวุธ (อาคารอักษรศาสตร์ ๒) (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- ปรับปรุงและอนุรักษ์หมู่พระตำหนักและอาคารต่าง ๆ ในวังสระปทุม (พ.ศ. ๒๕๔๔)