ชื่อ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วัฒนธรรมไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๙)

- ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- หัวหน้าโครงการวิจัยชุดวิจัย วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้ ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กำลังดำเนินการ)

- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

- คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- คณะกรรมการบริหาร โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประธานอนุกรรมการวิชาการสาขาสังคมศาสตร์)

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พื้นฐานวัฒนธรรมไทย ราชบัณฑิตยสภา

- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขา วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๔- ปัจจุบัน)

รูปสี ขนาด ๑ นิ้ว เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ หรือชุดสากล

- คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดโครงการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ร่วมระหว่างคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ผลงานวิชาการ

ตัวอย่างผลงานหนังสือวิชาการ / ตำรา

- สำรับอาหารไทย จากบ้านสู่วัง. สุกัญญา สุจฉายา. บรรณาธิการและผู้เขียน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๖๑.

- สารานุกรมความงามด้วยภูมิปัญญาไทย. สุกัญญา สุจฉายา. บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๙.

- วรรณกรรมมุขปาฐะ . กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หนังสือชุดคติชนวิทยาลำดับที่ ๑๑, ๒๕๕๖.

- วรรณคดีนิทานไทย . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทคอมเมิรเชียร์เวิรด์มีเดียจำกัด ๒๕๕๕. พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ๒๕๕๖ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- หน่วยที่ ๕ “วรรณคดีท้องถิ่นภาคกลาง” ใน ประมวลสาระชุดวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๒๕๕๕., หน้า ๑-๑๑๕.

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

- “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการวัฒนธรรม” วารสารไทยศึกษา. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (สิงหาคม ๒๕๕๔- มกราคม ๒๕๕๕) : ๒๑๗ -๒๓๙.

- “An Adaptation of Traditional Beliefs to Buddhism : A Study from Lan Xang Literature” in ASIAN REVIEW 1999-2000. Institution of Asian Studies, Chulalongkorn University 2000 :1-10.

ตัวอย่างบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือ

- “วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเจ้านายสตรีในสมัยสุโขทัย” ใน โสรมสรวงศิรธิรางค์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๖๐.

- “พิธีขอฝนของชนชาติไท” และ “เพลงและการแสดงพื้นบ้านของชนชาติไท” ใน คติชน คนไทในวัฒนธรรมข้าว. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

- “การประยุกต์ใช้คติชนในการสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน” ใน เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลก ที่เปลี่ยนแปลง. ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). ๖๙-๑๕๕. เอกสารวิชาการลำดับ ที่ ๑๐๙. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๘.

- “Myth as Supportive Evidence for Chicken Domestication” in Chickens and humans in Thailand : their multiple relationships and domestication. Honorary editors: H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, H.I.H. Prince Akishinonomiya Fumihito, Bangkok: The Siam Society under Royal Patronage, ๒๐๑๐ : ๒๑๘-๒๔๙.

ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม - รางวัลศิลปาธร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม - ครูภาษาไทยดีเด่นด้านคติชนวิทยา (รางวัลศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส) ของสมาคมครูภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

- ครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖