ชื่อ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

- B.F.A (Interior Design) Silpakorn University - M.A (Industrial Design) Domus Academy Milan Italy - M.F.A (Interior Architecture) The School of the Art Institute of Chicago USA

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Interior Design Department, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University)

- ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

- คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)

- ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๖)

- หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘)

- ผู้อำนวยการหอศิลปะและการออกแบบ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- กรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

- บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- โครงการพัฒนารูปแบบเครื่องจักสาน เพื่อส่งเสริมการส่งออก (Design development of Thai wickerwork products for export promotion) - โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานใบลาน (Design and develop packaging from Laan leaves) - โครงการ “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธี การสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

หนังสือ

- INTREND INTERIOR - STYLE INTERIOR DESIGN - MESOPOTAMIA – MODERN - MODERNISM – MILLENNIUM - ๓ ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย (3 Decades of Thai interior design)

- HOME INTERIOR 4.0 - ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย (ศิลปะการออกแบบ) บทความ

- “อัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบ” (Thai Design Identity) ในวาระครบรอบ ๑๒ ปีกับ นักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 (The 12th for Designer of Designer of the Year)

- “งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย”. ในวาระครบรอบ ๕ ปี กับ นักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๐๐๘ (The 5th for Designer of Designer of the Year)

- “แต่งบ้านสวย”. บทความวิชาการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน วารสารบ้านพฤกษา. ฉบับที่ ๑-๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐

- “The transformation of Laan leaves”. บทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชาการ สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๗

- “To be Sustain to be Continue”. บทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชา การสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

- “Art & Design”. บทความด้านงานออกแบบในนิตยสาร DNA พ.ศ. ๒๕๔๕/๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒๔-๓๒

- “Interior Design Globalization”.จุดบทความทางวิชาการ วารสารสภาวิชาการ สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ - “Loft Elements”. บทความคณาจารย์. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - “Minimalist / IMF”. วารสารคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - “Interior Year 2002”. แนะนำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน บทความคณาจารย์ นิทรรศการ ผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - “แสงในงานพิพิธภัณฑ์” (บันทึกจากความทรงจำ ครั้งที่ ๑). ข่าวสารคณะมัณฑนศิลป์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑. - “The Art of Landscape”. บทความคณาจารย์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์, พ.ศ. ๒๕๔๑

- “เล่าเรื่องเครื่องเรือน”. คอลัมน์ประจำสัปดาห์ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ผลงานออกแบบสร้างสรรค์

- ออกแบบปรับปรุงหอศิลป์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช (พ.ศ. ๒๕๕๑) - ออกแบบตกแต่งภายในอาคารรับรองและสำนักงาน ๑/๒ วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- ออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมภายในอาคาร ๑/๘ วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- ออกแบบตกแต่งภายในห้องชุด คอนโดมิเนียม Master view executive กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย ๓ ชั้น พื้นที่ ๑๕๐๐ ตรม. ซอยสุขุมวิท ๓๙ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- ออกแบบนิทรรศการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ BIG 2002 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

- ออกแบบปรับปรุงบ้านพักตากอากาศ ริมหาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๔) - ออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการส่งออกในงานแสดงสินค้า BIG / TIFF ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕)

- ออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าปลอดภาษี สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- ออกแบบเครื่องเรือน โครงการนิทรรศการฝ้ายแกมไหม กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๒) - ออกแบบตกแต่งภายใน งานปรับปรุงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

(พ.ศ. ๒๕๔๑)

- ออกแบบปรับปรุงงานออกแบบภายในวังบางขุนพรม กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

- ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยริมคลองประปา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

- ออกแบบตกแต่งภายในห้องชุด โครงการ ตรีทศ มารีน่า กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

- ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานและปรับปรุงส่วนหน้าอาคาร ยูไนเต็ดไวน์ เนอรี่ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

- ควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายในตึกใบหยกทาวเวอร์ ๑ ๔๔ ชั้น กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๓๐)

- ควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ตึกเกษตรรุ่งเรือง กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผลงานแสดงนิทรรศการ

- นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- นิทรรศการผลงานคณาจารย์ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๗)

- นิทรรศการแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- นิทรรศการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ BIG 2002 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

- นิทรรศการ ๗๒ ประทีปของแผ่นดิน หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- นิทรรศการ “สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

- นิทรรศการ “วัยรุ่นสวยด้วยผ้าไทย” โครงการฝ้ายแกมไหม ณ เกสรพลาซ่า กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- นิทรรศการ Citizen Office Neo-con Merchandise Mart Chicago U.S.A. (๑๙๙๔) (พ.ศ. ๒๕๓๗)

- นิทรรศการ Domesticita Nell Ufficio Palazzo Del Trienale Milan Italy (๑๙๘๙) (พ.ศ. ๒๕๓๒)

งานบริการวิชาการ

- ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๑

- ประธานโครงการดำเนินงานนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Designer of the Year (พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน)

- ประธานสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘)

- ประธานกรรมการร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโฆษณา Junior Tact Awards ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓

- อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ -ปัจจุบัน)

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

- กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

- กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๙) - กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- กรรมการมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

- กรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร นานาชาติ) (พ.ศ. ๒๕๕๑)

- กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

- กรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ศิลปมหาบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย รังสิต (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

- กรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๗)

- กรรมการพัฒนาหลักสูตร วิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๒)

- กรรมการตัดสินการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ Elle Décor and Propaganda Young Designer Award (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖)

- กรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบพรมในการออกแบบตกแต่งภายใน The 2001 DuPont Antron Award Asia ณ ประเทศจีนและฮ่องกง

- กรรมการตัดสินการประกวดของขวัญของชำร่วย (Gift Design Award 2001) - กรรมการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมและการประกวดการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ โครงการประกวดศิลปะเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๔๔)

- กรรมการตัดสินการประกวดของใช้บนโต๊ะอาหาร จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

- กรรมการสมาคม นักศึกษาเก่า คณะมัณฑนศิลป์ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔) - กรรมการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องเรือน Modern Form Design Contest ประจำ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๖) - กรรมการดำเนินงาน การประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Tact Awards) ครั้งที่ ๒๑-๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓)

- ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ในงาน Thailand International Furniture Fair (TIFF 2003, 2004) ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา - ที่ปรึกษาและนักออกแบบโครงการนิทรรศการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานแสดง สินค้าเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน (BIG 2002) โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ ปรึกษาหารือกับบ้านและสวน ตอน “ห้องนอน” (พ.ศ. ๒๕๔๖) - วิทยากรอบรม โครงการ เรียนรู้เพื่อเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน โดย นิตยสาร บ้านและสวน (พ.ศ. ๒๕๔๖)

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ ปรึกษาหารือกับบ้านและสวน ตอน “ห้องครัว” (พ.ศ. ๒๕๔๕)