ชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาการผังเมือง ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

– อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๐)

– ผังเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒)

– การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๔) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๓) - รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗) - รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๗, พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) - กรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘) - กรรมการสมาคมนักผังเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

งานตำรา - อัมพวาศึกษา

งานวิจัย - การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา - การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส

งานแปล - “Le dévelopment de la télédétection : un cas de parténariat franco-thai” presented in the conference “La Thaïlande : continuité du partenariat avec la France” à l’Université Paris IV (Sorbonne), France, 18 September 2006

หนังสือ - อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ : แม่กลองและบางปะกง - วัดเซนต์ปอล : อัตลักษณ์และกระบวนการอนุรักษ์

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ - The Conservation of Traditional Waterfront Markets in Thailand, Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, Vol. 9 October 2013, pp. 57-68.

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่าย ดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๓๓) - UNESCO Asia-Pacific (Culture Heritage Conservation) ผลงาน Amphawa Canal Community, Amphawa District, Samut Songkhram (พ.ศ. ๒๕๕๑) - การเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและหรืออุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๓) - รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (พ.ศ. ๒๕๕๗) - ศาสตราจารย์กิตติคุณ (พ.ศ. ๒๕๖๐)