ชื่อ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชานาฏกรรม ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๙) - M. Ed Northwestern State University of Louisiana สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๑) - ประกาศนียบัตร การจัดการทางศิลปะ จาก New York University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

ศาสตราจารย์วิจัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

- วิจัยการแสดง : สร้างสรรค์งานวิจัยในสาขาศิลปการแสดงไทยร่วมสมัย ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- งานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง : แนวคิดและกลวิธีวิจัยแบบปฏิบัติการ ทุนวิจัย คณะอักษรศาสตร์ - ลังกาสิบโห : ขับขานคุณธรรมในรามเกียรติ์ไทลื้อ โครงการวิจัย ก้าวหน้าจากรากแก้ว ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย- กรายท่า : การสร้าง งานร่วมสมัยจากท่ารำโนรา ทุนวิจัยสำนักศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

- สีดา-ศรีราม โครงการวิจัย เรื่องเก่าเล่าใหม่ ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- ละครประยุกต์ : การใช้ละครเพื่อการพัฒนา - กลับบ้านเรา : ผู้หญิงสองคนเขียนถึงสาวน้อยที่จากไป - การละครสำหรับเยาวชน

- “ศิลปะการแสดง” ใน ดนตรีและศิลปะการแสดง หนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน ประเทศไทย. น. ๑๒๓-๑๒๙. พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปสี ขนาด ๑ นิ้ว เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ หรือชุดสาก

- “Cambodians Dancing beyond Borders: Three Contemporary Examples,” in Beyond the Apsara: Celebrating Dance in Cambodia. Stephanie Burridge and Fred Frumberg, eds. New Delhi: Routledge India. pp. 61-85. 2008.

- “From Preserving National Forms to Reviving Traditions for the World: Some Recent Uses of Classical Dance from Mainland Southeast Asia,” in Urmimala Sarkar Munsi, ed. Dance: Transcending Borders. New Delhi: Tulika Books. pp. 20-35. 2008.

- “Independent Dance Identities on the Loose: Some Mainland Southeast Asian Ways of Using Traditional Sources to Shape Distinctive Artistic Lives,” in Independence and Identity: Topics in Dance Studies edited by Mohd Anis Md. Nor & Joseph Gonzales. ASWARA. Kuala Lumpur, Malaysia. pp. 63-81

- “Translation and Making Meaning in Thai Khon Performance,” in Jennifer Lindsay, ed., Between Tongues: Translation and/of /in /Performance in Asia, National University of Singapore Press.

- บทความ ๑๖ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงแบบประเพณี ใน Encyclopedia of Asian Theatre, Samuel L Leiter, ed. Greenwood Press

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

- “พลวัตของการละครและการแสดงศึกษาสู่การเกิดงาน “วิจัยการแสดง”. วารสารศิลป์ ปริทัศน์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑

- “การปฏิบัติงานและคุณค่าของ “วิจัยการแสดง” สำหรับนักวิชาการด้านการละคร/ การแสดงในมหาวิทยาลัย”. วารสารดนตรีและการแสดง. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- Tai-Lue Performance in Contemporary Thailand: Devising a Local Ramayana Tale for Today's Diverse Audiences. Malaysian Journal of Performing and Visual Arts , v. 2, n. 1, p. 8-24, Dec.2016. - “ลังกาสิบโห : ขับขานคุณธรรมในรามเกียรติ์ไทลื้อ”. วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- “Making Partnerships with Common Roots: Two New Ways of Combining Classical Dance Traditions in Mainland Southeast Asian Performances,” Manusya: Journal of Humanities, Bangkok, Thailand 2012.

- “On Surviving Anthropocentric Modernity: Preliminary Thoughts on Transcending Endangered Environments for Monkey-Dancers and Macaque Monkeys in Mainland Southeast Asia,” FOCAS: Forum On Contemporary Art & Society –Documenta Magazine 2007

เกียรติคุณที่ได้รับ

- เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - อาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๗)