ชื่อ ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

- อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖) - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๒) - Ph. D. Oklahoma State University (พ.ศ. ๒๕๒๖) - ใบรับรองเป็นผู้อบรมล่าม Institute of Translation and Interpreting, Zurich University of Applied Science สวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. ๒๕๕๘) - ใบรับรองอบรมล่าม International Conference Interpreters (AIIC) สวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. ๒๕๕๙) - ใบรับรองเป็นกรรมการร่างมาตรฐานภาษา แปลและล่าม จาก ASTM International, USA, ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานวิชาการ

- ศาสตร์การแปล - การแปล : หลักการและการวิเคราะห์ - Writing - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕

รูปสี ขนาด ๑ นิ้ว เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ หรือชุดสาก