ชื่อ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ประวัติการศึกษา

- ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร - ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

ตำรา - แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม

งานวิจัย - สร้างสรรค์อย่างไทย - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

หนังสือ - รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี - รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม” - การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนโดยสังเขป

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ - บทความ “ระเบียบวิธีและการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน” - เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา

งานออกแบบ - พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย - พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน วัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ - งานออกแบบพุทธาวาส สาธารณรัฐอินเดีย - อาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม - ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร - ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม - บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย