ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาภาพพิมพ์ ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย/สร้างสรรค์ - คืนสู่ธรรมชาติ ๒๕๔๙ - ประทับไว้ในอินเดีย : แดนพุทธภูมิ - ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็ก ๆ - ๓๕ ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ๙ รัชกาล - ที่ว่างในใจ (Peace in Mind)

หนังสือ - มหัศจรรย์แห่งศิลปะ - ปริศนาแห่งหิมพานต์ นรก สวรรค์ และพรหมโลกสามดินแดน ที่เฉียดใกล้ประตู นิพพาน