ชื่อ นายจรินทร์ รอดประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ตกแต่งภายในอาคารและเครื่องเรือน

ประวัติการศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาปนิกจรินทร์ รอดประเสริฐ

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย - เมื่อไหร่...“สถาปัตยกรรมไทยยุคใหม่” จะเกิดเสียที - โลกใบนี้มีมัณฑนากร - วิพากษ์หลุยส์ - Post Modern มีรูปลักษณ์อย่างไร - บทความรณรงค์เพื่อให้เกิด “สถาปัตยกรรมไทยยุคใหม่”

งานแปล - Aat Nouveau ศิลปะแนวใหม่ - Aat Deco ศิลปะเข้มแข็งเด็ดขาด

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ - ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตย์ภายใน - ความคิดเห็นและแง่มุมในงานสถาปัตยกรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รางวัล “สถาปัตยกรรมดีเด่น” จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ