ชื่อ นายนัฏจักร ณ เชียงใหม่

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาศิลปะไทย ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ลายไทย

ประวัติการศึกษา

- ป.ม.ช. (จิตรกรรม) เพาะช่าง - กศ.บ (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลงานวิชาการ

- บทอาศิรวาท

ตำรา - สมุดลายไทย - สมุดภาพลายไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก