ชื่อ รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการชำระพจนานุกรม - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือ - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเขมร - กรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน

ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๑) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๔๕) - อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผลงานวิชาการ

- ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์เล่ม ๓ คำพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมร. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. - พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย ฉบับฉลองครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ, ๒๕๔๙.

- พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ภาค ๑-๓ ฉบับฉลอง ครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๐. (ผู้แปล) - ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร. กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๐. - เขมรถกสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๒. - เขมรรบไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๔. - เขมรสมัยหลังพระนคร. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖. - ยุทธมรรคา : เส้นทางเดินทัพไทย-เขมร. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗. - พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ ตรวจสอบชำระจากฉบับตัวเขียน. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๘.

เกียรติคุณที่ได้รับ

- รางวัล “จำนงค์ ทองประเสริฐ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น “สาขาวิชาภาษาไทย : ด้านวรรณกรรม” จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปี ๒๕๕๘