ชื่อ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาอักษรโบราณ ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือ - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน - กรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

- ศศ.บ. (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๔ - ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔ - D.E.A. (Méthodes de l’Histoire et de I’Archéologie) École Pratique des Hautes Études, Sciences historique et philologiques, ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ผลงานวิชาการ

- ภาษาไทยถิ่นเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. - ตำราเรียนอักษรไทยโบราณ : อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๘. - “หน่วยที่ ๒ อักษรและภาษาถิ่นในวรรณกรรมท้องถิ่น” ใน ประมวลสาระชุดวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น หน่วยที่ ๑-๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕. - อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗. - จารึกล้านนา ภาคที่ ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔. (ผู้วิจัยร่วม) - จารึกล้านนา ภาคที่ ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๑. (ผู้วิจัยร่วม)

- “จารึกมอญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา.” ใน การประชุม ทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑. - “อักษรฝักขามที่พบในจารึกเชียงตุง : การศึกษาเบื้องต้น.” ใน ภาษา จารึก ฉบับที่ ๒, กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. - “จารึกบ้านห้วยทราย.” ใน ภาษา จารึก ฉบับที่ ๓, กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔, ๙-๒๓. - “จารึกวัดวิชุน เมืองหลวงพระบาง.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ (มิถุนายน ๒๕๓๖-พฤษภาคม ๒๕๓๗) : ๒๓๗-๒๔๓. - “พัฒนาการของอักษรโบราณในประเทศไทย.” ใน สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๒. - “จารึกวัดธาตุเมืองหลวงพระบาง.” ใน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร, กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒, ๖๓-๖๖. - “อักษรและภาษาในจารึกสมัยทวารวดี.” เสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องพัฒนาการ ทางโบราณคดี จัดโดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๔. - “ศักราช ศก ปี วัน เดือน ฤกษ์ และยามในจารึกล้านนา.” ใน ดำรงวิชาการ, ๑, ๑ (มิถุนายน ๒๕๔๕) : ๒๙๕-๓๒๐.

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๗) - ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๒) - ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)