ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์ บวรกิตติ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาจิตรกรรม ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสภา - บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสภา (สำนักศิลปกรรม) - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Fine Arts (BFA), Whitecliff College of Art & Design, ประเทศ นิวซีแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๔๐) - Doctor of Creative Arts (DCA), Curtin University, ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๔๗) - Art Therapy Training, Adler School of Professional Psychology, Chicago, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ - บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘) - บรรณาธิการหนังสือการประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress (พ.ศ. ๒๕๔๘) - ประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The First ASEAN Art Therapy (พ.ศ. ๒๕๔๘)

ผลงานวิชาการ

- พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมและจินตภาพฝีพระหัตถ์ ในรัชกาลที่ ๙, ๒๕๔๖

- พระอัจฉริยภาพจิตรกรรมรูปคนเหมือนฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, ๒๕๔๗ - ศิลปกรรมบำบัดเด็กเหยื่อน้ำหลาก ดินถล่ม ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐ - การแสดงออกทางศิลปะของเด็กอายุ ๙-๑๐ ปี, ๒๕๕๐ - การศึกษาสภาพจิตผู้ต้องขังจากภาพวาด, ๒๕๕๓ - การศึกษาสภาพจิตจากภาพวาดของผู้ประสบอุทกภัย, ๒๕๕๕ - การแสดงออกสภาพจิตใจในภาพวาดและพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กอายุ ๙-๑๑ ปี, ๒๕๕๘ - หนังสือ ศิลปะเพื่อการบำบัด, ๒๕๕๒ - หนังสือ ศิลปกรรมบำบัดสังเขป, ๒๕๕๓ - หนังสือ ศิลปะศูนย์กลางการศึกษาและการบำบัดเด็กพิการ, ๒๕๕๗

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น Chancellor Thesis Citation Award, Curtin University, ประเทศ ออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๔๗)