ชื่อ รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (ภาษาเขมร) ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาในคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเขมร - กรรมการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภา - บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติการศึกษา

- กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๑๓) - ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๔)

ผลงานวิชาการ

- พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย. ๒๕๕๑. วรรณกรรมคำสอนเขมร. ประยูร ทรงศิลป์ แปล. กรุงเทพฯ : โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๓. วรรณกรรมคำสอน : จฺบาบ่เผฺสง ๆ. กรุงเทพฯ : สุวรรณสาร การพิมพ์. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๓. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ ๑๔ นันทนาการ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๕. นิทานพื้นบ้านชุดที่มาของประเพณี พิธีกรรม และประวัติ เจ้าพ่อเจ้าแม่. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๕. เอกสารประกอบการสอนภาษาเขมรพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๖. นิทานพื้นบ้านชุดตำนานรุกขชาติ สัตว์ และปรากฏการณ์ ธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์. - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๖. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ ๑

หน่วยที่ ๖ บริษัทและธนาคาร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ประยูร ทรงศิลป์. “วรรณกรรมฉบับ : คำสอนชาย”. ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๖). - ประยูร ทรงศิลป์ และทรงธรรม ปานสกุณ. “แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ใน นิทานพื้นบ้านเขมร”. ใน Varidian มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พ.ค.-ส.ค. ๒๕๕๘). - ประยูร ทรงศิลป์. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อธุรกิจ ๒ หน่วยที่ ๘ ธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ ๙ ธุรกิจศิลปหัตถกรรม. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.

เกียรติคุณที่ได้รับ

- อาจารย์ผู้สอนดีเด่น สาขาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖) - อาจารย์ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๓๗) - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. ๒๕๕๒) - อาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย