ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาไทย
ที่อยู่ :๕๒ ซอยเลื่อนอรณพ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Maser of Arts, School of Oriental and African Studies, University of London
Doctor of Philosophy, School of Oriental and African Studies, University of London
วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน
ประธานกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
ประธานกรรมการจัดทำบทโทรทัศน์เพื่อผลิตการ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทย
กรรมการชำระพจนานุกรม
กรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์
กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
กรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น
ครูภาษาไทยดีเด่น
ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังดีเด่น
สตรีตัวอย่างแห่งปีสาขานักวิชาการด้านภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๒
สตรีตัวอย่างแห่งปีสาขาส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผลงานสำคัญ:
ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. หนังสือชุด บรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, ๑๖๘ หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๐)
อ่านภาษาเขมร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐, ๒๒๓ หน้า. (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๔)
พจนานุกรม ไทย-เขมร ฉบับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘, ๑๑๕๕ หน้า (พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖)
ภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม, ๒๕๔๘
ความเชี่ยวชาญ: