คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมร้อยกรอง
ที่อยู่ :๒/๗ ถนนรามอินทรา ซอย ๑๔ (มัยลาภ) แยก ๘ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรอบรมวิชาการผลิตหนังสือ คณะกรรมการยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
กรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมฉบับนักเรียน
กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการประเมินผลวิชาการ สำนักงาน ก.พ.
กรรมการที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ มสธ.
ที่ปรึกษา กรมศิลปากร
กรรมการบัญญัติศัพท์สัตว์ทดลอง สภาวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, Butterfly (ประเทศญี่ปุ่น)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๓๗
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๔๐
ปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม
บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ คุรุสภา
พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิษย์อักษรศาสตร์ดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิษย์เก่าดีเด่นเขมะสิริอนุสรณ์
รัตนกวี ยุครัตนโกสินทร์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ฯลฯ
ผลงานสำคัญ:
ริเริ่มก่อตั้งห้องสมุดดนตรี (หอสมุดแห่งชาติ) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ริเริ่มและเสนอโครงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (๒๕๒๕)
ตำราเอกสารคำสอน ภาษาไทย ๕ การอ่านร้อยกรองและทำนองเสนาะ และ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
บทร้อยกรอง เช่น คำทอง จันทร์เจ้า คำกรอง รัชดาภิเษกสมรส นวมราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระปิยโสธรเชษฐภคินี
อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี)
ประธานกรรมการจัดทำหนังสือ ภาษาต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ และ วรรคทองของวรรณคดีไทย (ราชบัณฑิตยสถาน)
พระบิดาแห่งมรดกไทย (บรรณาธิการ-กรมศิลปากร)
จดหมายเหตุฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (บรรณาธิการ-กรมศิลปากร)
King Bhumibol; Strength of the Land; Queen Sirikit: Glory of the Nation, พระฉัตรทองของแผ่นดิน (ประธานบรรณาธิการ-กรมศิลปากร)
ความเชี่ยวชาญ: