ศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณคดีเปรียบเทียบ
ที่อยู่ :๑๓๔ ซอยอรรถวิมล เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Education มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคใต้
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
กรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
กรรมการชำระพจนานุกรม
กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า
พระเกี้ยวทองคำ ประจำปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ในฐานะบุคคลผู้มีผลงานส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๔
ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๓
ปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
ตำราเรียนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น คติชาวบ้าน ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย วรรณคดีวิจารณ์
ร่วมวางรากฐานการสอนวิชาคติชนวิทยาของประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ: