นาย เกษม บุญศรี

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาคลาสสิก
ที่อยู่ :๑๕๓๕/๑ ทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ตำแหน่ง:
ผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนคร
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
กรรมการตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง
แม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสำนวนพระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการแปลพระไตรปิฎกภาษาไทย กองพระอภิธรรมปิฎก และเป็นผู้แปลคัมภีร์สังกณีปกรณ์ กังวิภังคปกรณ์
กรรมการชำระพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์เตปิฏกะ
กรรมการชำระอรรถกถาพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ของคณะสงฆ์
กรรมการและเลขาธิการสภาการศึกษาของพระสงฆ์
กรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย
แต่งตำนานพระไตรปิฎกภาษาไทย
แต่งเรื่องวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
แปลมงคลทีปนีเป็นไทย เป็นคู่มือบาลี
แต่งอธิบายวินัย คู่มือนักธรรมชั้นโท
แต่งอธิบายวิธีแต่งกระทู้ธรรม คู่มือนักธรรมชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก
แต่งเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทย
แต่งแบบเรียนบาลีเบื้องต้น
แต่งแบบเรียนบาลี สัททโพธิ นิทานโพธิ วรรณโพธิ
เป็นกรรมการสังคายนากฎหมายอาญา ของสภาผู้แทน ก่อนฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
แต่งเรื่องประเพณีทำบุญเนื่องในพระพุทธศาสนา
แต่งเรื่องพุทธมงคล
แต่งตำนานมหาชาติของไทย
แต่งเรื่องการอ่านหนังสือไทย
แต่งเรื่องการใช้ภาษาไทย
แต่งเรื่องการแต่งไทย
แต่งเรื่องวรรณคดีบาลี
แต่งเรื่องบารมีสาธิต
แต่งตำนานปางพระ ร่วมกับหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
อาจารย์พิเศษ สอนภาษาบาลีและวิชาธรรมวิภาค คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยายวิชานิทานพื้นเมืองของไทยและวรรณคดีในบัณฑิตวิทยาลัย
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
กรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการชำระปทานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความเชี่ยวชาญ: