ศาสตราจารย์ไขแสง ศุขะวัฒนะ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ดุริยางคกรรม
ที่อยู่ :๕/๑ ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๑
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๖
Cert. in Trop. Arch. A.A. มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๐๘
Dipl. in ICHPB จาก BIE Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์, ๒๕๑๙
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐
ตำแหน่ง:
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๓๙
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
แต่งตำราและเขียนบทความในวิชาดุริยางคศิลป์ เช่น สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก ดนตรีอเมริกัน ดนตรีปริทรรศน์ สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ นามานุกรมนักแต่งเพลงคลาสสิก ฯลฯ
แต่งตำราเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม เช่น สวนไทย และเขียนบทความเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหลายเรื่อง
ปาฐกถา ชุดสิรินธร เรื่อง สวนไทย แสดงหน้าพระที่นั่งถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๓๙
ทำการวิจัยด้านสถาปัตยกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ
เคยเป็นกรรมการจัดทำสารานุกรมเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ: