รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ดำรงค์เลิศ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก
ที่อยู่ :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๕
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๗
ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสแก่คนต่างชาติ มหาวิทยาลัยมงแปลีเย ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๑
ตำแหน่ง:
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
รางวัลที่ ๑ ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด หมวดวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส จากสำนักวัฒนธรรมฝรั่งเศส เมื่อจบเป็น อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔
ผลงานสำคัญ:
เหยื่อ : จากมาดามโบวารีถึงอีเรียม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๗, หน้า ๓๓๗-๓๔๔.
๑๐๐ ปี ชาตกาลของชอง-ปอล ซาตร์, วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘, หน้า ๑๐๙๒-๑๑๐๔.
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.
สังคมฝรั่งเศส (ค.ศ. ๑๙๔๕-ค.ศ. ๒๐๐๐) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
การเมืองฝรั่งเศสสมัยสาธารณรัฐที่ ๕. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
ความเชี่ยวชาญ:
ภาษา วรรณคดี และอารยธรรมฝรั่งเศส