ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ตันติภาษา
ที่อยู่ :๘๘/๒๑๓ หมู่บ้านชวนชื่น รามอินทรา ซอย ๖๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
คุณวุฒิ:
ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๐๖
Master of Arts in Sanskrit, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda ประเทศอินเดีย, ๒๕๑๓
Doctor of Philosophy, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda ประเทศอินเดีย, ๒๕๑๘
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก
กรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
Buddhism in the Eastern and Northeastern Parts of Thailand from 7th to 13th Centuries Based on Inscriptions and Archaeological Evidence. in Contribution of Buddhism to The World Culture Vol.ll (ed Kalpakam Sankarnarayan et al). New Delhi: Somaiya Publications Pvt.Ltd., 2004.
Trailokyavijaya & Vajrasattva: Prominent Vajrayana Buddhist Deities of Vimaya, Nakonratchasima Province, Thailand. in Cultural Interface of India with Asia, Religion, Art and Architecture (ed Anupa Pande and Parul Pandya (Dhar). New Delhi: D.K. printworld P) Ltd & National Museum Institute, 2004.
Sanskrit and Pali in Thailand Based on Early Inscriptions. in Mapping Connections, Indo-Thai Historical and Cultural Linkages (ed Sachchidanand Sahai and Neeru Misra). New Delhi: Mantra Books, 2006.
aivism in Thailand as Recorded in Inscriptions and Old Documents from Sixth Century to Early Ayudhya Period. in Sahrฺdaya: Studies in South and South East Asia Art (ed Bettian Baumer et al). Chennai: Tamil Arts Academy, 2006.
Upanisฺadic Thoughts in Sanskrit Inscriptions in Ancient Thailand and Cambodia. บทความทางวิชาการเสนอที่ World Vedic Conference 13-17 January 2007 Organized by Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, India.
Phimai (Vimaya) Temple in Thailand, The Greatest Mahayana Buddhist Centre during 9th to 12th Century CE and Its Linkage with India. บทความทางวิชาการเสนอที่ The Conference On Buddhism and 21st Century Organized by the Government of India at Bodhgaya, India, from February 3 to 6, 2007.
ความเชี่ยวชาญ: