นาย จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :จิตรกรรม
ที่อยู่ :๓๑/๑ ซอยสิริมงคล ถนนจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
คุณวุฒิ:
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ๒๕๑๖
ตำแหน่ง:
กรรมการชำระพจนานุกรม
กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
กรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๘
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๔
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑
รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ช่างสิบหมู่
อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลาง
ลายรดน้ำและลายกำมะลอ
รูปแบบและวิวัฒนาการจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
วัดในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ความเชี่ยวชาญ: