นาย เจริญ อินทรเกษตร                                                

สำนัก :ศิลปกรรม 
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ร้อยแก้ว
ที่อยู่ :๔๕/๗๑ ซอยงามวงศ์วาน ๒ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, ๒๔๗๕
ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๙๕
ตำแหน่ง:
รักษาการเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๖-๒๕๑๙
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๙-๒๕๒๓
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๒๖
ผลงานสำคัญ:
บุคคลสำคัญในการดำเนินงานสำคัญของราชบัณฑิตยสถาน เช่น งานพจนานุกรม งานสารานุกรม งานอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ งานบัญญัติศัพท์ รวมทั้งโครงการแปลตำราจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญ: