ศาสตราจารย์ เฉลิม รัตนทัศนีย                                         

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๙๐ ซอยอารี ถนนสุขุมวิท ๒๖ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๕
ตำแหน่ง:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๕
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ๒๕๑๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๑๗
ผลงานสำคัญ:
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ปรัชญาศิลปะ
ความเชี่ยวชาญ:
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม (สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์จำหน่าย)
วิวัฒนาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา (สมาคมสถาปนิกสยาม จัดพิมพ์)