นายชนก สาคริก (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ดุริยางคกรรม
ที่อยู่ :๔๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคโน้ตเพลงเถา
รองเลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ผู้อำนวยการบริษัทแฮนด์แอคมี่ซัพพลายจำกัด
เกียรติคุณ:
รับพระราชทานเข็ม 'ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น' จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ ๑ (สาขาปรัชญา) จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประดิษฐ์ซอฟแวร์ฝึกตีขิมชื่อ 'พิณผีเสื้อ'
โล่เกียรติคุณ ภูมิปัญญาไทยดีเด่น จากเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ผลงานสำคัญ:
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 'พิณผีเสื้อ' (ซอฟต์แวร์ฝึกตีขิม) ซอฟต์แวร์ฝึกตีระนาด ซอฟต์แวร์สีซอ
ตำราเรียนดนตรีไทย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม
การฝึกบรรเลงเพลงไทยด้านพิณจีน (เจ้ง) และพิณโบราณของอินเดีย (ซีต้าร์)
วิธีฝึกดีดพิณพม่า (ซองก็อก) และพิณดานโบ (พิณสายเดียวของเวียดนาม)
ความเชี่ยวชาญ: