ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมร้อยกรอง
ที่อยู่ :ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕
ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมตามหลักสูตรภาษาเขมรระดับสูงสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมภาษาเขมรจากมหาวิทยาลัยพนมเปญ
ตำแหน่ง:
กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
กรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จากกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔
อาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔
ผลงานสำคัญ:
'The Meanings of the Horse-faced Mask in the Story of Kaeo Na Ma' MANUSYA Journal of Humanities Special Issue No. 10 (2005) : 63- 77.
อ่านสุภาษิตพระร่วงฉบับวิเคราะห์และถอดความ กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาฯ, ๒๕๔๙, ๑๙๓ หน้า.
'ความฝันกับเหตุดีเหตุร้ายในวรรณคดีไทย' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙), หน้า ๗๙๙-๘๑๙.
'ความรักหลากหลายมิติในลิลิตตะเลงพ่ายกับภาพลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรบุรุษต้น แบบ' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐), หน้า ๖๑๑-๖๒๘.
'เสี่ยงน้ำในวรรณคดีไทย' น้ำคือชีวิต วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร : หจก.อรุณการพิมพ์, ๒๕๕๑, หน้า ๓๑๐-๓๔๒.
ความเชี่ยวชาญ:
ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณกรรมร้อยกรอง ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีไทย-วรรณคดีเขมร