ดร.ชลิตภากร วีรพลิน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :การผังเมือง
ที่อยู่ :๘/๗ ซอยวิภาวดีรังสิต ๑๗ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๙
Master of Urban and Regional Planning มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๖
Master of Architecture มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมือง
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๖
ผลงานสำคัญ:
หัวหน้าโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก วางผังเมืองเฉพาะ นำมาออกเป็นข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๒๔ เสนอ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้นำเข้าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)
หัวหน้าโครงการวางผังเมืองและผังชนบท ระดับประเทศ และระดับภาค ๖ ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค เหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีขอบเขตการ ศึกษาและวิเคราะห์ที่สำคัญคือสถานการณ์ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละภาค ซึ่งยึดถือ วาระแห่งชาติเป็นกรอบคือ
๑) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
๒) การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) การพัฒนาทุนทางสังคม
และ ๔) การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การวางผังเมืองและผังชนบท เต็มพื้นที่ประเทศไทยและ ครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรด้วย
ความเชี่ยวชาญ: