พระพิมลธรรม ชอบ อนุจารีมหาเถร

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :กวีนิพนธ์
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:ประโยค ป.ธ. ๖
ตำแหน่ง:
ครูสอนบาลีไวยากรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ, ๒๔๖๗
ครูสอนปริยัติธรรม วัดวิมุตยาราม, ๒๔๖๘
ครูสอนปริยัติธรรม วัดบางโคล่นอก, กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง, ๒๔๗๑
ครูสอนปริยัติธรรม วัดคลองเตยใน, ๒๔๗๓-๒๔๗๔
ครูสอนบาลี ณ วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี, ๒๔๗๕
กรรมการชำระพระไตรปิฎกแปล, ๒๔๘๓
กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง, กรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย, ๒๔๘๖ แม่กองธรรมสนามหลวง, ๒๔๙๑
หัวหน้ากองงานชำระอรรถกถา, ๒๔๙๗
พระคณาจารย์เอก ในทางรจนา, ๒๔๘๕
สมาชิกสังฆสภา, ๒๔๘๖
เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคบูรพา (ภาค ๑ ขณะนั้นมีเพียง ๕ ภาค), เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๒๔๘๖
พระอุปัชฌาย์, ๒๔๘๘
สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา, ๒๔๙๑
กรรมการบริหารคณะสงฆ์ไทย, เจ้าคณะตรวจการ ภาค ๙ (ขยายออกเป็น ๙ ภาค), ๒๔๙๔
เจ้าคณะตรวจการภาค ๒ (ย้ายจากการเป็นเจ้าคณะตรวจการภาค ๙)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี, ๒๕๐๑ - เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง
เป็นกรรมการตรวจสำนวนพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการชำระอรรถกถาภาษาบาลี และเป็นผู้ชำระฎีกากังขาวิตรณี
เป็นผู้บรรยายเรื่องสวดมนต์มีคำนำ ทุกวันพระขึ้น ๘ ค่ำของเดือน ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๔๙๙
แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ได้รับพระราชทานรางวัลชั้น ๑ และชั้น ๒
แต่งหนังสือพุทธประวัติปริทรรศน์มีภาพประกอบ
แต่งหนังสือเรื่องปางพระ มีภาพประกอบ
แต่งตำนานพระสาวก
แต่งเรื่องปริทรรศน์มหาเวสสันดรชาดก
แต่งเรื่อง เมื่อเราบวช
แต่งเรื่อง คำสั่งของพ่อ
เป็นกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆ์
เป็นกรรมการตรวจหลักธรรมชั้นต้น หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กของ ราชบัณฑิตยสถานตั้งแต่ปี ๒๕๐๐
ความเชี่ยวชาญ: