รองศาสตราจารย์ โชษิตา มณีใส (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมร้อยกรอง
ที่อยู่ :๑๓๕ ประชาชื่น ๔๑ ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
- ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้องกรอง
- กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- กรรมการประมวลศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- บรรณาธิการสารานุกรมไทยสมัยใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- กรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร
- ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทยตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เกียรติคุณ:
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ผลงานสำคัญ:
- ระเด่นลันได วรรณกรรมอำพราง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
- วรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗.
- การใช้ภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.
- เทียนทอแสง รวมบทความ. กรุงเทพฯ : พี. เอ. ลีฟวิ่ง. ๒๕๕๙.
ความเชี่ยวชาญ:
- วรรณกรรมร้อยกรองแบบฉบับ
- ฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทย
- การประพันธ์ร้อยกรองไทย