ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ดุริยางคกรรม
ที่อยู่ :๒๓๖ ถนนพิษณุโลก ซอย ๙ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
B.A. in Music (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๔
B.M. in Piano Performance (First-Class Honours) The American University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๔
M.A. in Music Theory, Kent State University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๖
Ph.D. in Music Theory and Composition, Kent State University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ผลงานสำคัญ:
ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๘ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
การเขียนเสียงประสานสี่แนว. พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
การแต่งทำนองสอดประสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๔ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
ดนตรีคลาสสิก : ภาคทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ ๓ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
ดนตรีคลาสสิก : ศัพท์สำคัญ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
ดนตรีคลาสสิก : บุคคลสำคัญและผลงาน. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาอังกฤษ. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
ดนตรีคลาสสิก : รวมข้อเขียนภาษาไทย. สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๑
พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ ๓ สำนักพิมพ์เกศกะรัต, ๒๕๕๒
ความเชี่ยวชาญ:
ทฤษฎีดนตรี