ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :ภูมิสถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๔๘ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๖
M.L.A. (Master of Landscape Architecture) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๓
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๔๑
พ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะภูมิสถาปัตยกรรม
รางวัลดีเด่นประเภทสถาปนิกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
นักผังเมืองอาวุโสและผู้ทำคุณประโยชน์แก่การผังเมืองไทย จากสมาคมนักผังมืองไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๔๖ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๔๙
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
งานเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและอื่น ๆ หลายเรื่อง
ผู้ร่วมผลักดันและจัดทำผังหลักเริ่มแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในส่วนผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม, ๒๕๑๘
ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ๒๕๑๙
ผู้ริเริ่มผลักดันและวางผังหลัก (เดิม) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ, ๒๕๒๕
ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, ๒๕๓๐
ผู้ออกแบบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๕ แห่ง (๒๕๒๓-๒๕๒๗) สวนหลวง ร. ๙ (๒๕๒๘) สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ (๒๕๓๕) อุทยานเบญจสิริ (๒๕๓๕) และอื่น ๆ
ผู้ร่วมก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙
ความเชี่ยวชาญ:
การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อุทยาน สถานที่
การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมือง ต้นไม้ และภูมิทัศน์เมือง
การจัดการภูมิทัศน์