นาย นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ประติมากรรม
ที่อยู่ :๑๐๓๗ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๓
ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒
Dip.l.P.S.I.A.M (Carrara) ประเทศอิตาลี, ๒๕๒๓
ตำแหน่ง:
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาคณบดีทางศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกสมาคมประติมากรไทย
ที่ปรึกษากรุงเทพมหานครทางด้านประติมากรรม
อนุกรรมการตัดสินคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
กรรมการและเลขานุการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างศิลป มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
โล่ผู้ให้การส่งเสริมเยาวชนเพื่องานประติมากรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน แห่งชาติ, ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๒
นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการของสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒
อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ, ๒๕๔๖
ศาสตรเมธี ทางด้านประติมากรรม ของมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, ๒๕๔๖
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม), ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ 'พระมหาชนก' ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ 'Agricola' ของ F.A.O. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ 'Telefood' ของ F.A.O. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกแบบและจัดสร้างประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาด ๒x๑๒ เมตร ที่สวนหลวง ร. ๙
ออกแบบและจัดสร้างประติมากรรม ขนาด ๒x๑๒ เมตร ที่สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ บางลำพู
แสดงผลงานทางศิลปะร่วมกับกลุ่มศิลปินทั้งในและต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญ: