รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาไทย
ที่อยู่ :
๙๐/๒๒ ถนนรามบุตรี กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๗
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙
M.A. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
Ph.D. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑
ตำแหน่ง:
กรรมการชำระพจนานุกรม
กรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์
กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
กรรมการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
กรรมการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
กรรมการจัดทำบทโทรทัศน์เพื่อผลิตการ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย
กรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น, ๒๕๓๗
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น, ๒๕๕๐
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
การใช้ภาษา. กรุงเทพฯ : สตรีสาร, ๒๕๒๐.
พินิจภาษา. เล่ม ๑, ๒, ๓. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๓-๒๕๓๙.
คลังคำ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๔๗.
รักภาษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
ภาษาพาสงสัย. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๙.
ภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบ. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย, ๒๕๕๑.
ความเชี่ยวชาญ:
ไวยากรณ์ไทย