ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาไทย
ที่อยู่ :๒/๑ สุโขทัย ซอย ๕ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (English) Florida State University
Ph.D. (Applied Linguistics) The University of Texas at Austin
ตำแหน่ง:
อดีตรองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Tenri, Nara, Japan
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๑๘ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับนายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ และนายเดวิด ลอนดี (David Londe) จากงานวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันด้วยคอมพิวเตอร์
รางวัลชมเชยประเภทสารคดี การประกวดหนังสือดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ของ กระทรวงศึกษาธิการ จากหนังสือเรื่อง คุยกันฉันคอมพิวเตอร์
ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ (ประกาศคุรุสภา ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)
ผลงานสำคัญ:
Romanization, Transliteration, and Transcription for the Globalization of the Thai Language.
'RU Thai Language Lessons on the Internet' in Proceedings of International Conference 'e-Learning: learning Thories vs Technologies'
การลากเข้าความสู่ภาษาไทย บาลีสันสกฤต และ อังกฤษ
การใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
การสอนการอ่านและเขียนคำไทยให้คนต่างชาติ
ความเชี่ยวชาญ:
ภาษาไทย การใช้ภาษาไทย การสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์