นาย บุญยงค์ เกตุคง

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ดนตรี
ที่อยู่ :๑๓/๔ หมู่ ๔ ซอยเริงรัตน์ ถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเปี่ยมวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร
เรียนดนตรีไทยจากครูทองหล่อ มีขันทอง, ครูหรั่ง พุ่มทองสุก ครูพุ่ม บาปุยะวาทย์, หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ฯลฯ
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: