ศาสตราจารย์ ประกิต บัวบุศย์

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ประติมากรรม
ที่อยู่ :๑๔๒ หมู่ ๑๔ ซอยแบริ่ง ทร. ๖ ถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณวุฒิ:
ประกาศนียบัตรครูวาดเขียนโท (ว.ท.) โรงเรียนเพาะช่าง, ๒๔๗๓
Hon. Post Graduate Course of Oil Painting, Tokyo Academy of Fine Art ประเทศญี่ปุ่น, ๒๔๘๖
Hon. Post Graduate Course of Sculpture, Tokyo Academy of Fine Art ประเทศญี่ปุ่น, ๒๔๘๘
Certificate of SEATO Research Fellowship of Southeast Asian Pottery Culture, ๒๔๙๕
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
The First Australian Government Cultural Award, ๒๕๑๘
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๕
ศาสตราจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, ๒๕๒๘
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สาขาทัศนศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๗
ปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย, ๒๕๓๘
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
ออกแบบอนุสาวรีย์เจ้าแก้วนวรัฐ ที่คุ้มแจ่งหัวริน จังหวัดเชียงใหม่, ๒๔๗๖
ออกแบบอาคารอำนวยการโรงเรียนเพาะช่างเป็นอาคารไทยประยุกต์หลังแรกของไทย, ๒๔๘๙
ออกแบบพระมงคลนิมิตร ชลบุรี, ๒๕๑๐
ออกแบบพระบรมธาตุดอยตุง เชียงราย, ๒๕๑๒
ประวัติย่อพระพิมพ์ในประเทศไทย, ๒๕๑๔
ความเชี่ยวชาญ: