ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :วรรณกรรมพื้นเมือง
ที่อยู่ :๑๙/๑ ซอยอินทามระ ๓ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๕
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙
M.S. (Education) Mankato State University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐
ตำแหน่ง:
ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคอีสาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
กรรมการจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติ
กรรมการจัดทำวารสารราชบัณฑิตยสถานฉบับภาษาอังกฤษ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒
ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๕
รางวัลพระเกี้ยวทองคำ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒-๒๕๔๓
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๕๐
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
นิทานพื้นบ้านศึกษา โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๑
มองภาษา : มองภาษาถิ่นและมองภาษาในวรรณคดีท้องถิ่น สำนักพิมพ์แม่คำผาง, ๒๕๔๗
คำขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖
บทความเกี่ยวกับวรรณคดีไทย วรรณคดีชนชาติไท วรรณคดีท้องถิ่น คติชนวิทยาและวัฒนธรรมไทย ตีพิมพ์ใน หนังสือ วารสารต่าง ๆ และสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางกว่า ๒๐๐ เรื่อง บทความภาษาอังกฤษ เช่น
'The Way of Life and Literature of the Tai Khamti of the Lohit Riverine in Arunachal Pradesh' Indo-Thai Historical and Cultural Linkages. New Delhi: Manohar 2007
'Water-Lore : Thai-Tai Folk Beliefs and Literature.' Manusya Journal of Humanities, Folklore, Folklife, Folk Literature Special Issue, No. 9 2005
'Myth and Ritual : A Study of the Songkran Festival.' วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๗
ความเชี่ยวชาญ: