ศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วรรณศิลป์
สาขาวิชา :ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก
ที่อยู่ :๓๒-๓๔ ซอยแม้นเขียน ๔ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
M.A. in Asian Languages and Literature (Chinese) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๓
Ph.D. in Asian Languages and Literature (Chinese) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๘
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔-ปัจจุบัน
ศาสตราภิชานประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
นายกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
รางวัลการแต่งตำราชั้น 'ดี' จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒
China Scholarship Council's Award จาก China Scholarship Council สาธารณรัฐประชาชนจีน, ๒๕๔๔
อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕ งานวิจัย
'คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน.'
'คำลักษณนามในภาษาจีน.' (ตอนที่ ๑) และ (ตอนที่ ๒).
'พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน.'
'คำยืมภาษาจีนสมัยต่าง ๆ ในภาษาไทย'
'ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาตระกูลเดียวกันหรือไม่'
'การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย' ตำรา
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน I, II - ไวยากรณ์จีนกลาง
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว I, II งานเขียน/บทความ
'การแผลงเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย' in Computational Analysis of Asian and African Languages.
ผลงานสำคัญ:
'ประเภทตัวอักษรจีน.' ใน อักษรศาสตร์พิจารณ์.
'คำไทย-คำเทศ.' วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.
'ถ้อยคำภาษาในหนังสือสามก๊ก.' ใน ด้วยกตัญญุตา.
ความเชี่ยวชาญ: