นาย ปัญญา นิตยสุวรรณ

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :ละคร
ที่อยู่ :๔๓ ซอยสิทธิชัย ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
คุณวุฒิ:
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลป์, ๒๕๐๓
ตำแหน่ง:
ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย, ๒๕๓๗
ผลงานสำคัญ:
ประพันธ์บทโขนตั้งแต่ต้นจนจบ มีทั้งบทโขนหน้าจอ โขนฉาก โขนนั่งราว โขนโรงใน ฯลฯ
ประพันธ์บทละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครร้อง ละครดึกดำบรรพ์ ละครเสภา ละครวิทยุ
ประพันธ์บทขับร้องเพลงพื้นเมืองทุกชนิด
ประพันธ์บทรำถวายพระพร บทรำอวยพร ฯลฯ
ออกแบบตัวหนังใหญ่ เรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาเชิดหนัง จัดแสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ณ อุทยานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำรา
ปัญญา นิตยสุวรรณ. โขน-ละคร. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สำรวย เสมาเงิน [ม.ป.ท.], ๒๕๓๗.
ปัญญา นิตยสุวรรณ และคณะ. ศิลปะการแสดงของไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๒ บทความ 'ศิลปินที่น่ารู้จัก' ในนิตยสารศิลปากร กรมศิลปากร
นามานุกรมชุด 'ตัวละครสำคัญในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์' ในวารสารวัฒนธรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ความเชี่ยวชาญ
การแสดงโขน ละคร หนังใหญ่ เพลงพื้นเมือง
การประพันธ์บทโขน ละคร บทรำ
ความเชี่ยวชาญ: